The Gateway Project, Newark Penn Station, Newark, NY (2014)
04_DSC_0205.jpg
The Gateway Project, Newark Penn Station, Newark, NY (2014)
13_DSC_0350.jpg
New York Art Residency and Studios (NARS) Foundation, New York, NY (2014)
10_tangleddetail2.jpg
12_tangleddetail1.jpg
The Banff Centre, Banff, Alberta (2013)
03_DSC_0033 copy_websize.jpg
The Banff Centre, Banff, Alberta (2013)
prev / next